skip to Main Content
085-4884060 info@we-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Artikel 1: Definities

  • Opdrachtnemer: We-employ
  • Opdrachtgever: Een natuurlijk of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden
  • Overeenkomst: De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer  zich jegens Opdrachtgever verbindt, tegen betaling van een nader overeengekomen vergoeding, werkzaamheden te verrichten ten behoeve van Opdrachtgever

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatieadvisering tussen We-employ en Opdrachtgever, respectievelijk zijn rechtsopvolger(s).
2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten welke door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, onder uitdrukkelijke uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen aan brengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging in medegedeeld of kenbaar geworden.
4. Onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten van Opdrachtnemer voor de uitvoering van werkzaamheden waarvoor derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding
1. Door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Prijzen in offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. De Overeenkomst komt tot stand indien Opdrachtgever de offerte aanvaardt middels een schriftelijke bevestiging daarvan aan Opdrachtnemer binnen de in het vorige lid genoemde termijn.
4. Een mondelinge opdracht van Opdrachtgever zal door Opdrachtnemer schriftelijk worden bevestigd.
5.Wijzigingen van of aanvullingen op bestaande overeenkomsten gelden slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 4: Omvang van de overeenkomst
1.Opdrachtnemer stelt zich ten doel het uitvoeren van reïntegratie-, outplacement- en employabilityactiviteiten, het adviseren inzake personeel en personeelsaangelegenheden en het trainen van individuen, groepen en organisaties.
2. Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever de in de Overeenkomst gespecificeerde diensten.
3. Opdrachtnemer garandeert dat zijn organisatie voldoende uitgerust en bemand is met daartoe geschikt personeel. Directie van Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening van alle medewerkers van Opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als goed opdrachtnemer uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer behoudt voor de correcte uitvoering van de dienstverlening de volledige verantwoordelijkheid.
6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het volgens tijdschema uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Duur, verlenging en opzegging
1. Overeenkomsten die zich niet beperken tot éénmalige dienstverlening, worden aangegaan voor de duur van een jaar.
2. Voor overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 geldt dat na het verstrijken van de in de Overeenkomst genoemde einddatum de Overeenkomst telkens stilzwijgend met dezelfde termijn wordt verlengd, waarbij een minimumduur geldt van één jaar, tenzij de Overeenkomst door één der partijen rechtsgeldig wordt opgezegd of de Overeenkomst wordt ontbonden. Algemene Voorwaarden We-employ versie 1.0, september 2003 1
3. De Overeenkomst kan door ieder der partijen tegen het einde van de looptijd van de Overeenkomst worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden. Opzegging dient bij aangetekende brief plaats te vinden.

Artikel 6: Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen, zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Geheimhouding
1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle informatie betreffende de organisatie van Opdrachtgever, de bedrijfsvoering door Opdrachtgever en alle overige informatie, die Opdrachtnemer verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk zullen worden behandeld en zal ervoor zorgdragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien of in handen van derden kan geraken, indien en voor zover Opdrachtnemer niet rechtens gehouden is die informatie aan derden te verstrekken.
2. Opdrachtnemer zal een geheimhoudingsverplichting, zoals beschreven onder lid 1 van dit artikel, opleggen aan al haar werknemers en alle overige bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 9: Wettelijke verplichtingen/wijzigingen daarvan
In geval wijzigingen plaatsvinden in op de dienstverlening van Opdrachtnemer van toepassing zijnde Wet- en/of regelgeving, waarbij deze wijzigingen tot gevolg hebben dat Opdrachtnemer extra verplichtingen opgelegd krijgt met betrekking tot de inhoud en/of uitvoering van de dienstverlening aan Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst, waaronder tevens begrepen de voorwaarden waaronder de dienstverlening wordt uitgevoerd, in overleg met Opdrachtgever conform deze verplichtingen aan te passen.

Artikel 10: Ontbinding van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer is onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief indien:

  • Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt en Opdrachtgever, nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld, nalaat om binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn alsnog zijn verplichtingen na te komen;
  • ter zake van Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel aan Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden Opdrachtnemer goede gronden geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien dit op grond van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk kan worden geacht.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht, indien een opdracht in de fase van uitvoering zich in een dusdanige richting begeeft dat er een afbreuk wordt gedaan aan haar integriteit, de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit de door Opdrachtnemer geleverde diensten, behalve in geval van aan Opdrachtnemer toe te rekenen grove nalatigheid.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat:

  • Opdrachtgever of een werknemer van Opdrachtgever de adviezen van Opdrachtnemer niet naar behoren hebben opgevolgd;
  • Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het honorarium van de opdracht.
4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is Algemene Voorwaarden We-employ versie 1.0, september 2003 2 de schade schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gemeld.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder begrepen de werknemers van Opdrachtgever), die ondanks de door Opdrachtnemer in acht genomen zorgvuldigheid, zouden voortvloeien uit de door Opdrachtnemer geleverde diensten, met name wanneer Opdrachtgever of de werknemer de adviezen van Opdrachtnemer niet hebben opgevolgd.

Artikel 12: Klachten
1. Voor klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden kan Opdrachtgever zich mondeling dan wel schriftelijk wenden tot de directie van Opdrachtnemer, waarna onmiddellijk naar beste kunnen zal worden getracht de oorzaak van de klacht weg te nemen.
2. Opdrachtnemer hanteert hierbij de ‘Klachtenprocedure Re- employ’ die op verzoek aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 13: Tarieven
1. De tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven, of andere van overheidswege ter zake van de overeengekomen dienstverlening opgelegde heffingen.
2. De dienstverlening van Opdrachtnemer zal tegen de in de Overeenkomst vastgestelde tarieven worden geleverd. De tarieven gelden steeds voor het lopende kalenderjaar.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen conform de prijsindexcijfers van het CBS. Wijziging in de tarieven voor het volgende kalenderjaar zullen jaarlijks aan Opdrachtgever, uiterlijk op 15 december van het lopende kalenderjaar, worden bekendgemaakt door toezending van de tarievenlijst.

Artikel 14: Facturering, betaling en incassokosten
Facturering vindt voorafgaand aan de opdracht plaats, tenzij anders overeengekomen.
1. Facturering vindt voorafgaand aan de opdracht plaats, tenzij anders overeengekomen.
2. Bij vervroegd beëindigen van een reïntegratie-, outplacement- of employabilitytraject ten gevolge van overmacht gedurende de eerste helft van het traject zal te allen tijde minimaal 50% in rekening worden gebracht. In alle andere gevallen brengt Opdrachtnemer 100% van de geoffreerde kosten in rekening.
3. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Na de vervaldag wordt een kredietvergoeding van 3% in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan We-employ met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 15: Overmacht
1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming bijvoorbeeld staking, ziekte van werknemers, weersomstandigheden, computer break-down e.d., worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Indien de niet-nakoming langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 16: Geschillenbeslechting
1. Alle eventuele uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van Opdrachtgever verkiest.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd in de overeenkomst op te nemen geschillen aan een arbitragecommissie voor te leggen.

Artikel 17: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Back To Top